Kalendarium

 

    • Marzec 2015 rok - to czas rozpoczęcia realizacji kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE KRZYŻANOWICE" o numerze  POIG.08.03.00-24-195/12-00 realizowanego przez Gminę Krzyżanowice, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

  • Lipiec 2013 rok - to czas rozpoczęcia realizacji Projektu „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu dziecka” o numerze UDA-POKL.09.04.00-24-043/12-00 realizowany przez naszą firmę współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY.

     

 

  • Styczeń 2013 rok - to czas rozpoczęcia realizacji Projektu konkursowego „Zauroczeni teatrem – edukacja kulturalna gimnazjalistów” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wniosek o numerze WND-POKL.09.05.00-24-440/11. realizowany w partnerstwie z Gminą Włodowice.

 

 

  • Marzec 2012 rok – rozpoczęcie przeprowadzenia ewaluacji praktyk pedagogicznych w projekcie „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.